دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  ارتباط هدفمند

  در هنگام شناخت و احترام به تفاوت هاي يكديگر گفتگو نقش مهمي دارد. صميميت موجود بين دو نفر سبب بروز حقايق مي گردد، اما بدون در نظر گرفتن هدف مكالمه حتي بهترين واژه ها نيز در ايجاد يك رابطه موفق و تاثير پذير نخواهد بود.
  اهداف يك گفتگو چيست وچگونه بر يك ارتباط تاثير مي گذارد؟!
  هنگامي كه انسان ناراحت مي شود و يا مورد تهديد قرار مي گيرد مكالمات از روند خود خارج و حالتي سلطه جويانه مي گيرد. هنگامي كه ما قصد تهديد و ترساندن، لطمه زدن و عيب جويي يا مقصر جلوه دادن ديگري را داريم ، از كلمات صحيح استفاده نمي كنيم. شايد بتوان لحظه ي بعد كنترل كلمات را در دست بگيريم اما با دل شكسته که  هم زبان ما باعث آن شده است چه كنيم ؟
  يك گفتمان صحيح آنست كه طرفين را در فهم و درک يكديگر یاري نمايد .
  پس مواظب كلاممان باشيم

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر