دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  يك تفاوت اساسي

  يك تفاوت اساسي بين خانمها و آقايان ميزان اعتماد به نفس و تصوير ذهني كه از خود دارند مي باشد آقايان تصوير ذهني مثبت تر واعتماد به نفس بالاترو خانمها تصوير ذهني منفي تر واعتماد به نفس پايين تردارند.براي روشن شدن مطلب به اين مثال توجه كنيد:
  آقايي را در نظر بگيريد كه داراي اندامي نحيف ولاغراست زماني كه يك آينه بزرگ ميبيند بلافاصله ژستهايي درمقابل آيينه ميگيرد كه ازنظرديگران شايدفرد لاغررا درآيينه ملاحظه ميكند ولي تصويرذهني مثبت اين آقافردي است با عضلات قوي وبزرگ واين خود نشان دهنده اعتماد بنفس بالاتر و تصوير ذهني مثبت است.


  حال خانمي را درنظر بگيريد كه آنقدرخود را در رژيمهاي زيادغوطه ور كرده وبسيار لاغراست وقتي خودرا درمقابل آيينه مي بيندبسيار احساس نارضايتي ازظاهر خودميكند و درآيينه خانمي راميبيند كه اندامي بسيارچاق و بدقواره دارد.به عبارتي يك تصويرذهني منفي واعتماد بنفس پايين.اين ديدگاه اثرخود را در جنبه هاي مختلف زندگي هم به جاميگذارد و باعث ميشود درزمانهايي به علت اين تصاويرمنفي تصميم گيريهايي گرفته شود كه صدمات جبران ناپذيري داشته باشد.براي تغييردراين تصاوير وبالا بردن اعتمادبنفس ميتوانيداز راهنماييهاي زير كمك بگيريد:

  ١-تصاوير واقعي وروشن از خود وموقعيتتان پيداكنيد.
  ٢-يك چيز جديد را امتحان كنيدو خود را دريك موقعيت جديد باچالش قرار دهيد بااين كار نوع نگرشتان نسبت به خودتان و تواناييهايتان را گسترش داده ايد.
  ٣-به نظر ميرسد كه ورزش كردن به طور اتوماتيك اعتماد بنفس و نگرش افراد بالا ميبرد و رويكرد شما رانسبت به زندگي و خودتان تغيير ميدهد.علاوه براين فرم و شكل بهتري به اندام شما مي دهد كه راهي بسيارعالي براي بالابردن اعتمادبنفس است.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر